Rodo

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin wydany na postawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez administratora strony internetowej : Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki z siedzibą w Nielubia 37A, 67-231 Żukowice, NIP 7651466269, REGON 022117015,

Dane kontaktowe Operatora Serwisu :

Adres do korespondencji: Nielubia 37A, 67-231 Zukowice

e-mail: biuro@strefapompciepla.pl

telefon: +48 663 747 718

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego oraz formularza kontaktowego.

3. Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług, a w szczególności:

 • Rodzaj i zakres Usług świadczonych,
 • Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług,
 • Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług,
 • Postępowanie reklamacyjne.

 

II Definicje

 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
 2. Administrator strony internetowej/Usługodawca – właściciel strony internetowej, zarządzający nią tj. Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki z siedzibą w Nielubia 37A, 67-231 Żukowice, NIP 7651466269, REGON 022117015,
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług Formularza Kontaktowego oraz Bloga, który określa zasady korzystania i funkcjonowania Strony oraz prawa i obowiązki Administratora Serwisu i Użytkowników, obejmujące warunki świadczenia usług na Stronie;
 4. Strona – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Administratora Serwisu , znajdujący się pod adresem https://strefapompciepla.pl
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowanie, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonaniu Usługi, wstępujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 7. Usługa / Usługa Formularz Kontaktowy – usługa świadczoną przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Formularza Kontaktowego/Bloga zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 8. Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające z Usług świadczonych przez Operatora przy pomocy Strony,

 

III Formularz kontaktowy

 1. Za pośrednictwem Strony Administrator świadczy Usługę Formularz Kontaktowy, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Administratorem celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako: Formularz Kontaktowy).
 2. Umowa o świadczenie Usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub e-mail, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy strony w wyniku zapytania złożonego za pomocą formularza lub
  e-maila kontynuować będą współpracę.
 3. Usługa Formularza Kontaktowego jest świadczona nieodpłatne.
 4. Formularz Kontaktowy został udostępniony Użytkownikom Strony w zakładce „Kontakt”, na stronie internetowej https://strefapompciepla.pl/
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie pól Formularza , z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.
 6. Pola formularza które obejmują:

a) podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), numer telefonu, województwo

b) podanie tematu wiadomości oraz treści zapytania

c) zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści wskazanej na Formularzu Kontaktowym.

 1. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 5 powyżej, jest równoważne z:

a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora Usługi Formularz Kontaktowy,

b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z zasadami przewidzianym w RODO.

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi rezygnację z Usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, w tym celu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z usługi na adres mailowy : biuro@strefapompciepla.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie, wskazując, że w takim przypadku usunie wszelkie dane osobowe Użytkowników zebrane w celu świadczenia Usługi Formularza Kontaktowego.

 

IV Blog

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu, znajdującego się w zakładce Blog na stronie internetowej https://strefapompciepla.pl/ jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
 3. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada Administrator Serwisu oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
 4. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga , w tym również szata graficzna strony internetowej oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 5. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność Administratora lub uprawnionych osób trzecich (od których Administrator uzyskał zgodę na ich używanie oraz udostępnianie). Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.
 6. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator strony nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych.

 

V Formularz bezpłatnej wyceny

 1. Za pośrednictwem Strony Administrator świadczy Usługę Formularz Bezpłatnej Wyceny, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Administratorem celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dalej jako: Wycena w 1 minutę ).
 2. Umowa o świadczenie Usługi Formularz zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Bezpłatnej Wyceny lub e-mail, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy strony w wyniku zapytania złożonego za pomocą formularza lub
  e-maila kontynuować będą współpracę.
 3. Usługa Formularza jest świadczona nieodpłatne.
 4. Formularz został udostępniony Użytkownikom Strony na stronie internetowej https://strefapompciepla.pl/
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie pól Formularza , z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.
 6. Pola formularza które obejmują:
 1. podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), numer telefonu,
 2. podanie województwa oraz miejscowości
 3. podanie powierzchni ogrzewania, ilości osób zamieszkujących budynek,
 4. informacja na temat posiadania/pomocy w oszacowaniu charakterystyki energetycznej budynku,
 5. informacji o dotacji,
 6. zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści wskazanej na Formularzu Bezpłatnej Wyceny.
 7. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 5 powyżej, jest równoważne z:

a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora Usługi Formularz Bezpłatnej Wyceny,

b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z zasadami przewidzianym w RODO.

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi rezygnację z Usługi Formularza Bezpłatnej Wyceny przed uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, w tym celu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z usługi na adres mailowy : biuro@strefapompciepla.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie, wskazując, że w takim przypadku usunie wszelkie dane osobowe Użytkowników zebrane w celu świadczenia Usługi Formularza Bezpłatnej Wyceny

 

VI Zakładka Podaj Numer – Oddzwonimy

 1. Za pośrednictwem Strony Administrator oferuje Usługę Podaj Numer- Oddzwonimy, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na oddzwonieniu do Klienta, który poda swój numer telefonu celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Podaj Numer – Oddzwonimy świadczona jest przez Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000489705, NIP 7831707183, reprezentowana przez Komplementariusza Sunrise System sp. z o.o., numer KRS: 0000474969, adres email: kontakt@contactleader.pl, nazwa usługi : Contact LEADer (zamawianie połączeń telefonicznych i komunikacji za pośrednictwem Facebook Messenger ). Szczegółowe informacje na temat usługi znajdują się na stronie internetowej https://www.contactleader.pl w zakładce Regulamin.
 3. Usługa została udostępniona Użytkownikom Strony na stronie internetowej https://strefapompciepla.pl
 4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi, gdyż jest ona świadczona przez podmiot zewnętrzny.
 5. Administratorem danych osobowych jest Sunrise System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., i, a Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki, jako podmiot przetwarzający – przetwarza je tylko na potrzeby kontaktu z Klientem, który dobrowolnie wskazał swój numer telefonu w celu kontaktu.

 

VII Rekrutacja

 1. Za pośrednictwem Strony Administrator świadczy Usługę Formularza Aplikuj na stanowisko, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Administratorem celem wzięcia udziału w rekrutacji na oferowane przez Administratora stanowisko pracy.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Aplikuj na stanowisko zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Bezpłatnej Wyceny lub e-mail, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy strony w wyniku zapytania złożonego za pomocą formularza lub e-maila kontynuować będą współpracę.
 3. Usługa Formularza jest świadczona nieodpłatne.
 4. Formularz został udostępniony Użytkownikom Strony na stronie internetowej https://strefapompciepla.pl/
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza dochodzi poprzez prawidłowe wypełnienie pól Formularza , z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.
 6. Pola formularza które obejmują:

a)podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), numer telefonu,

b) załączenie pliku CV oraz innych plików

c)zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści wskazanej na Formularzu Aplikuj na stanowisko.

 1. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych powyżej, jest równoważne z:

a) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Administratora Usługi Aplikuj,

b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora zgodnie z zasadami przewidzianym w RODO.

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi rezygnację z Usługi Formularza Bezpłatnej Wyceny przed uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, w tym celu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z usługi na adres mailowy : biuro@strefapompciepla.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Aplikuj w każdym momencie, wskazując, że w takim przypadku usunie wszelkie dane osobowe Użytkowników zebrane w celu świadczenia Usługi Formularza Bezpłatnej Wyceny

 

VIII Warunki korzystania z usług

 1. Użytkownik korzystający z usług dostępnych na stronie internetowej, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 2. Administrator zastrzega, prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczonych usług.
 3. Dane i informacje zawarte na stronie internetowej w zakładce Blog są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Blogu.
 4. Korzystanie z usług strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, lub inna przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach,
 • Przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki cookies,
 • Administrator nie gwarantuje prawidłowości działania strony internetowej na urządzeniu Użytkownika, obowiązkiem Użytkownika jest odpowiednie skonfigurowanie urządzenia lub oprogramowania z którego korzysta.
 1. W przypadku podania przez Użytkowania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub wyrządzeniu Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki szkody z tego tytułu, Użytkownik zobowiązuje się wyrównać poniesioną szkodę oraz ponieść wszelką odpowiedzialność za podjęte działania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
 • korzystania ze strony internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.
 • korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IX Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji W sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem.
 2. Aby reklamacja została skutecznie wniesiona powinna zawierać następujące dane : imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.
 3. Usługodawca pozostawi bez rozpoznania reklamację, które nie będą zawierały danych wymienionych w ust. 2
 4. Reklamację powinny być skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@strefapompciepla.pl
 5. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, za pośrednictwem poczty e-mail.

 

X Reklamacje w zakresie funkcjonalności strony internetowej

 1. Administrator oświadcza, iż podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. Za nieprawidłowości uznaje się obiektywne problemy z działaniem strony, polegające w szczególności na problemach technicznych.
 2. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, dane reklamacji oraz okres, którego dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. W sytuacji niespełnienia przez reklamację wymogów zawartych w ust. 3 – Administrator pozostawia ją bez rozpoznania.
 5. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, za pośrednictwem e-mail, a w razie pozostawienia jej bez rozpoznania, Klient zostanie o tym poinformowany.

XI Zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Celem zapewnienia najwyższej jakości usług strony internetowej, niedozwolone jest jej wykorzystywanie oraz wszelkich jej funkcjonalności oraz świadczonych usług, w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania strony, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki dołoży wszelkich starań, aby strona internetowa oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem, działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. Nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.

 

XII Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe dane na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu zostanie dokonana w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania ze strony internetowej. Za rezygnację uznaje się zaprzestanie korzystania ze strony internetowej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://strefapompciepla.pl/ w zakładce Regulaminy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.
© 2024 Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności RODO Realizacja: Agencja Reklamowa ROXART Logo Agencja Reklamowa Roxart