Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności jest spełnieniem wymogu wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Administrator korzysta z informacji oraz je gromadzi.

1. Operatorem Serwisu: https://strefapompciepla.pl  jest Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki z siedzibą w Nielubia 37A, 67-231 Żukowice, NIP 7651466269, REGON 022117015,

Dane kontaktowe Operatora Serwisu oraz Administratora Danych Osobowych  :

Adres do korespondencji: Nielubia 37A, 67-231 Żukowice
e-mail: biuro@strefapompciepla.pl
telefon: +48 663 747 718

2. Serwis https://strefapompciepla.pl wykonuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz podejmowanych przez nich czynnościach w następujący sposób:

• poprzez dobrowolnie podane dane poprzez e-mail czy formularz kontaktowy;

• poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);

• poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

3. Administratorem  Danych  Osobowych  (ADO)  przekazywanych  przez  Państwa  na  stronie https://strefapompciepla.pl jest Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki z siedzibą w Nielubia 37A, 67-231 Żukowice, NIP 7651466269, REGON 022117015,
4.Administrator przetwarza  dane osobowe w celach:

 • związanych  ze  świadczeniem  usług  drogą  elektroniczną  w  zakresie  udostępniania Użytkownikom  treści  i  funkcjonalności  dostępnych  w  Serwisie – podstawą  prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • analitycznych  i  statystycznych  Administratora – podstawą  prawną  przetwarzania  jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.
 • Profilowania – wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności.

5. Za pośrednictwem strony internetowej https://strefapompciepla.pl  Administrator zbiera i przetwarza dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych. Przykładowe dane osobowe przetwarzane przez administratora: imię i nazwisko, , e-mail, numer telefonu,

6. Niepodanie  wskazanych danych  osobowych  oznacza  rezygnację  z procesów,  którym podlegają formularz kontaktowy oraz e-mail.

7. Dane osobowe podane podczas wypełnienia formularza kontaktowego lub za pośrednictwem e-mail są  przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. W przypadku braku nawiązania współpracy oraz czytelnego zamknięcia rozmów ze strony osoby udostępniającej dane, zostaną one usunięte :

–  z roboczych baz systemowych – niezwłocznie

–  z kopii bezpieczeństwa – w terminie 30 dni.

W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, przetwarzanie danych po zakończeniu kontaktu będzie możliwe jedynie ze względu na usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne Administratora ( (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8. W przypadku skorzystania z usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych – dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych. Dane przetwarzane są dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

9. Dane przetwarzane w celach marketingowych oraz handlowych na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody będą  przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail albo korespondencji – zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

10. Treść korespondencji  może  podlegać  archiwizacji.  Użytkownik  ma  prawo  domagania  się przedstawienia historii korespondencji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora (art 6 ust.1 lit. f RODO)

11.Dane  pozyskane  w  ramach  serwisu  w  formularzu  kontaktowym  lub  przesłane  na  adres e-mail podany na stronie traktowane są jako poufne, są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Z wyjątkiem danych przekazywanych:

 • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym również  w związku z funkcjonalnościami Serwisu,
 • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

 

II. Uprawnienia Użytkownika

1.Każda osoba, której dane dotyczą ma prawa, które uregulowane zostały  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w art 15-22:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania  od  Administratora  potwierdzenia,  czy  przetwarzane  są  dane  osobowe  jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art.17 RODO)-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych  osobowych,  a  Administrator  ma  obowiązek  bez  zbędnej  zwłoki  usunąć  dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

-dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;◦osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

-osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

-administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 •  Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO) – Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

III Logi serwera

1. W celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług, logowaniu w warstwie serwerowej podlegają informacje o niektórych zachowaniach użytkowników.

2. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL. Ponadto, zapisowi mogą podlegać:

• czas nadejścia zapytania;

• czas wysłania odpowiedzi;

• nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP i/lub HTTPS;

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

• informacje o przeglądarce użytkownika;

• informacje o adresie IP.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie  dla celów administrowania serwerem.

 

IV. Zastrzeżenia i odpowiedzialność

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług, w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki Prywatności, z dobrymi obyczajami, w celu obejścia prawa lub innych działań niezgodnych z przepisami.

3. Za wszelkie skutki, wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego, z powodu podania błędnych lub nieprawdziwych danych, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki ma prawo zablokować dostęp do Serwisu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.

2. Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikowi korzystanie z usług.

3. Użytkownicy mogą kierować wszelkie uwagi, sugestie i pytania na adres: biuro@strefapompciepla.pl

 

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: jest Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki z siedzibą w Nielubia 37A, 67-231 Żukowice, NIP 7651466269, REGON 022117015,

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 •  określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google (profilowanie).
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 •  „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Istnieje możliwość blokowania plików cookies za pomocą zmiany ustawień, dotyczących plików cookies, w przeglądarce internetowej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z odwiedzanej strony internetowej lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania.

8. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10.Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN.

Fanpage na Facebooku

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Facebook jest Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki z siedzibą w Nielubia 37A, 67-231 Żukowice, NIP 7651466269, REGON 022117015,

Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się tematyką związaną z: termomodernizacją, pompami ciepła, klimatyzacją, instalacjami wodnokanalizacyjnymi, instalacjami elektrycznymi, ogrzewaniem podłogowym, budową domów, instalacjami związanymi z remontami oraz budową, a informacje te dobrowolnie zawarły na swoim profilu osobistym. Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treści uzna za obraźliwe wobec osób fizycznych. Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji Messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość.

© 2024 Strefa Pomp Ciepła Krzysztof Jaźwicki | Wszelkie prawa zastrzeżone Polityka prywatności RODO Realizacja: Agencja Reklamowa ROXART Logo Agencja Reklamowa Roxart